REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ „PodkarpackiSport.pl”

§ I.  Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie następujących przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030,1579);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
  o zmianach w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 169, Nr 80, poz. 432).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238).

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności  firmy Czudix Mateusz Czudec będącej właścicielką domeny PodkarpackiSport.pl. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 1. Usługa świadczona jest przez firmę Czudix Mateusz Czudec,
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowiecka nr 11, lok. 49, 00-052 Warszawa, NIP: 5170049611, zwaną dalej PodkarpackiSport.pl, email: bok@podkarpackisport.pl
 2. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi (prowadzenie strony WWW) należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Podpisując Umowę oraz rozpoczynając prowadzenie strony WWW Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej uslugi.podkarpackisport.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, logo, wygląd graficzny, elementy grafiki, znaki towarowe oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

§ II.Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot, z którym zawierana jest umowa na świadczenie Usługi

Usługodawca – podmiot świadczący Usługę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowiecka nr 11, lok. 49, 00-052 Warszawa, NIP: 5170049611).

Użytkownik oznacza osobę fizyczną reprezentującą Usługobiorcę, posiadającą również dostęp do Panelu administratora.

Strona lub Strona WWW – serwis internetowy tworzony, udostępniany i prowadzony w ramach Usługi.

Serwis – oznacza serwis internetowy udostępniany przez PodkarpackiSport.pl pod adresem internetowym dedykowanym dla danej kategorii, np. związki, kluby, blogi.

Usługa oznacza określoną w Regulaminie, świadczoną przez PodkarpackiSport.pl dla Użytkownika, Usługę polegającą na stworzeniu Strony WWW w Serwisie wraz udostępnieniem możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Treści na Stronie przez Użytkownika.

Usługi składowe –  usługi będące częścią składową Usługi, których funkcjonowanie wspiera działanie Usługi.

Usługi dodatkowe –  usługi opcjonalne, z których Usługobiorca może skorzystać na dodatkowych warunkach.

Panel administratora – panel zarządzania treścią Strony udostępniany Użytkownikowi w celu zamieszczania i modyfikacji Treści na Stronie.

Kontooznacza konto założone Użytkownikowi w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi logowanie do Panelu administratora w celu korzystania z Usługi.

Domena – unikalny adres internetowy identyfikujący Stronę WWW.

Subdomena – część  adresu  internetowego  znajdująca  się  przed  adresem  głównym podkarpackisport.pl i znajdującą w zakresie domeny głównej.

Własna domena – domena zakupiona i będąca własnością Usługobiorcy, pod którą Strona może być publikowana.

Przestrzeń  dyskowa – ilość  miejsca  przeznaczona  na  Treści  Użytkownika,  które  są umieszczane w pamięci serwerów Usługodawcy (mierzona w MB)

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, oznacza również regulamin, o którym jest mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030,1579),

Login – ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację Użytkownika w Serwisie w trakcie korzystania z Usługi.

Treść – oznaczają wszelkie treści, materiały, dane, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, teksty, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) –  zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkowników na Stronie w ramach Usługi.

Umowa – umowa pisemna zawierana pomiędzy Usługobiorcą a PodkarpackiSport.pl określająca zasady świadczenia Usługi.

 

§ III.           Rodzaj i zakres usługi

 1. Usługa przeznaczona jest dla organizacji oraz osób fizycznych, których działalność bezpośrednio związana jest z promocją sportu.
 2. W ramach Serwisu PodkarpackiSport.pl świadczy usługę tworzenia, publikacji i utrzymania stron internetowych.
 3. Usługa umożliwia Użytkownikowi prowadzenie Strony poprzez zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkownika Treści na Stronie.
 4. Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą udostępnionego Panelu administratora.
 5. Integralnymi i nierozerwalnymi elementami Usługi tworzenia i publikacji stron internetowych są następujące Usługi składowe:
 6. Panel administratora – usługa umożliwiająca modyfikowanie, dodawanie, usuwanie Treści;
 7. Subdomena – usługa polegająca na możliwości korzystania przez Użytkownika z wybranej nazwy na domenie głównej (np. „<nazwa_strony>.podkarpackisport.pl”);
 8. Standardowa przestrzeń dyskowa – udostępniana przestrzeń dyskowa w ramach Serwisu do wykorzystania przez Użytkownika na przechowywane Treści na Stronie o wielkości 1 GB.
 9. W ramach Usługi świadczone są Usługi dodatkowe (opcjonalne):
 10. Własna domena – usługa pozwalająca na podłączenie, użytkowanie własnej Domeny Usługobiorcy, pod którą będzie dostępna w Internecie prowadzona przez Użytkownika Strona. Usługa płatna zgodnie z cennikiem.;
 11. Dodatkowa przestrzeń dyskowa – usługa umożliwia rozszerzenie Standardowej przestrzeni dyskowej. Usługa płatna zgodnie z cennikiem;
 12. Archiwizacja i hosting obecnej strony – usługa polegająca na archiwizacji starej strony Usługobiorcy oraz uruchomienie i utrzymanie jej (jedynie w postacie kodu HTML) w ramach zasobów Serwisu pod adresem: archiwum. <Domena> lub archiwum.<Własna domena>. Archiwizacja stron i jej umieszczenie w Serwisie realizowane jest tylko i wyłącznie przez PodkarpackiSport.pl. Hosting strony archiwalnej możliwy jest jedynie przy aktywnej usłudze. Usługa płatna zgodnie z cennikiem. Wielkość strony statycznej utrzymywanej na serwerze nie wpływa na wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej na stronę;
 13. Inne określone w Cenniku.

 

§ IV.           Wa­runki świad­cze­nia usługi

 1. Warunkiem rozpoczęcie świadczenia Usługi jest podpisanie Umowy oraz akceptacja Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
 3. posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Usługobiorcy;
 4. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
 5. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usługi Serwisu;
 6. wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej, wiadomości od PodkaprackiSport.pl o charakterze informacyjnym związanym z funkcjonowaniem Serwisu ( m. in. o utrudnieniach, zmianach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu).
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi:
 8. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi osoba reprezentująca Usługobiorcę wysyła wniosek o utworzenie Strony z wykorzystaniem formularza Kontaktowego dostępnego na stronie usługi.podkarpackisport.pl, poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@podkarpackisport.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z PodkarpackiSport.pl.
 9. Po pozytywnej weryfikacji oraz ustaleniu szczegółów współpracy przygotowywana jest Umowa pomiędzy Usługobiorcą oraz PodkarpackiSport.pl precyzująca zasady świadczenia Usługi m. in. czas uruchomienia strony, zasady płatności, osoby kontaktowe, określenie Użytkownika/ów Serwisu.
 10. Po uruchomieniu Strony PodkarpackiSport.pl udostępnia Użytkownikowi dostęp do Panelu administratora.
 11. Do uruchomienia Panelu administratora niezbędne jest:
 12. podanie adresu poczty elektronicznej,
 13. ustalenie Loginu Użytkownika,
 14. ustalenie hasła,
 15. Wy­ma­ga­nia tech­niczne nie­zbędne do korzystania z Usługi:
 16. W celu korzystania z Usługi konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym (np. komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet, posiadającym poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
 17. W celu korzystania z Serwisu zaleca się włączenie obsługi plików cookies oraz skryptów javascript. Ich wyłączenie może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z części funkcjonalności.
 18. Niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej.
 19. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług lub konfiguracji własnego systemu komputerowego.
 20. Płatności:
 21. Usługa, o ile nie ustalono inaczej, świadczona jest odpłatnie. Ceny oraz parametry poszczególnych elementów Usługi ustalane są indywidualnie zgodnie z Cennikiem.
 22. Umowa abonamentowa zawierana jest na czas określony, wyznaczony okresem rozliczeniowym Usługi wynikającym z Umowy.
 23. pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych Usług.
 24. Domyślnym okresem rozliczeniowym, o ile nie ustalono inaczej, jest miesiąc kalendarzowy.
 25. Okres rozliczeniowy może ulegać zmianie z zastrzeżeniem , że stanowi on wielokrotność miesięcznego okresu rozliczeniowego i obie strony wyraziły zgodę na jego zmianę.
 26. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w wersji elektronicznej bez podpisu odbiorcy na podstawie Umowy i wybranych Usług dodatkowych.
 27. pl zastrzega sobie możliwość udzielania rabatów od ceny Usługi oraz Usług dodatkowych określonych w regulaminach/cennikach promocji.

 

§ V. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik umieszczając Treści na Stronie oświadcza, iż:
 2. Przedmiotowe Treści są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet.
 3. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Treści (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Treści, wyraziły odpowiednią zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
 4. Publikacja tych Treści w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw – a w szczególności praw autorskich przez publikację przez Użytkownika Treści na Stronie lub w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się,
  że przejmie na siebie w całości odpowiedzialność, koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, za umieszczenie na portalu prac (graficznych, tekstowych, oraz nagrań audio i wideo), a także ich prezentację na stronach Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonej przez niego Stronie.
 7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Treści Strony grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa. W szczególności dotyczy to treści o tematyce pornograficznej, propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 8. Użytkownik ma obowiązek dbać o treści komentarzy, aby nie łamały zasad oraz ponosi odpowiedzialność za komentarze i inne treści pojawiające się na Stronie.
 9. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie, a także o cechach reklamy lub marketingu szeptanego Treści zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie (np. komentarzy zamieszczanych przez internautów).
 10. W przypadku nieusunięcia ww. Treści, PodkarpackiSport.pl ma prawo ich natychmiastowego usunięcia, a nawet do częściowego lub całkowitego zablokowania Strony lub bezpowrotnego i całkowitego jej usunięcia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. Treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do:
 12. zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do Panelu administratora
 13. zabezpieczenia danych dostępowych do Konta przed nieuprawnionym dostępem,
 14. niezwłocznej aktualizacji zamieszczonych danych w przypadku ich zmiany,
 15. wylogowania się z Panelu administratora po każdorazowym zakończeniu korzystania z Serwisu.
 16. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu PodkarpackiSport.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie
 17. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego regulowania płatności.

 

§ VI.           Zakres odpowiedzialności i prawa PodkarpackiSport.pl

 1. pl dołoży  wszelkich  możliwych  starań,  aby  zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie Usług oferowanych Użytkownikowi.
 2. pl zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad Usługą, a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji Usługi w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania.
 3. pl zastrzega sobie prawo do:
 4. okresowego wyłączania Serwisu i Strony za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, przy czym zakres czasowy wyłączenia Serwisu nie przekroczy 24 godzin w skali miesiąca kalendarzowego,
 5. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników poprzez wiadomość email oraz poprzez umieszczenie informacji na stronach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy funkcjonowania Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 7. pl nie odpowiada za dane i materiały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu i na stronę WWW.
 8. pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 9. jakiekolwiek szkody  Użytkownika wynikające  z  nieprawidłowego  zapisu  lub  odczytu danych,
 10. sposób, w jaki będą wykorzystywane Konto i Usługi przez Użytkowników,
 11. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika na skutek działań lub zaniedbań samego Użytkownika,
 12. przerwy w  funkcjonowaniu  Stron i Usług dodatkowych, zaistniałe z przyczyn  technicznych  (konserwacja,  przegląd,  wymiana  sprzętu)  lub  niezależnych  od PodkarpackiSport.pl,
 13. zmianę lub  utratę  danych  spowodowaną  awarią  sprzętu,  systemu  lub  też  innymi okolicznościami niezależnymi od PodkarpackiSport.pl,
 14. jakiekolwiek skutki  w  tym  ewentualne  straty  finansowe  wynikające  z  prowadzenia Strony przez Usługobiorcę  lub  jej  nieprawidłowego  funkcjonowania  oraz  z  tytułu oferowanych przez niego usług.
 15. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie i na Stronach, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 16. pl ma  prawo  do  zaprzestania  świadczenia  Usług  Usługobiorcy  w przypadku stwierdzenia łamania Regulaminu przez Użytkownika.
 17. pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika oraz Treści przekazywane, przechowywane lub udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Strony działającej w ramach Serwisu.
 18. pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń  związanych  z  przesyłanymi,  nadawanymi,  udostępnianymi,  publikowanymi  lub rozpowszechnianymi w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Strony Usługobiorcy Treściami. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Usługobiorca, który wykorzystał lub zamieścił sporne Treści.
 19. Wykorzystanie treści serwisu:
 20. Usługobiorca udziela na rzecz PodkarpackiSport.pl nieodpłatnej, nie ograniczonej czasowo i niewyłącznej Licencji z prawem udzielania sublicencji do jej wykorzystania, co do wszystkich Treści zamieszczanych na Stronie. Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, obrotu, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez PodkarpackiSport.pl, wyświetlania, nadawania, odtwarzania, włączenia do zbioru danych PodkarpackiSport.pl, w tym Serwisu i powszechnego udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych, radiu, TV, prasie i sieci Internet. Licencja obejmuje prawo wykorzystania Treści w celu promocji lub reklamy PodkarpackiSport.pl oraz oznaczania ich jako pochodzących z Serwisu.
 21. Usługobiorca udziela na rzecz PodkarpackiSport.pl zgody na wykorzystywanie Treści oraz Strony Usługobiorcy do celów komercyjnych poprzez dołączanie do Treści i Strony reklam oraz dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na Stronie Usługobiorcy.
 22. Wszelkie działania wymienione w punkcie b), będą podejmowane w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od Treści.
 23. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, PodkarpackiSport.pl jest uprawniony do:
 24. upomnienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie;
 25. wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Strony, Konta lub Panelu administracyjnego dla Użytkownika;
 26. wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Strony dla wszelkich użytkowników (internautów), adresów IP lub urządzeń, które zostały użyte przy naruszeniu regulaminu lub są przyczyną nieprawidłowości działania Strony lub Serwisu;
 27. moderacji lub usunięcia z zasobów Strony lub komentarzy zamieszczonych na Stronie;
 28. częściowego lub całkowitego zawieszenia zaprzestania świadczenia Usługi;
 29. zaprzestania świadczenia Usługi.
 30. Prawa autorskie
 31. prawa do zawartości strony internetowej www.podkarpackisport.pl oraz innych serwisów należących do PodkarpackiSport.pl (m.in. uslugi.podkarpackisport.pl, związki.podkarpackisport.pl, kluby.podkarpackisport.pl, blogi.podkarpackisport.pl, podkarpackieligi.pl), , w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują Usługodawcy,
 32. w związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.podkarpackisport.pl oraz innych serwisów należących do PodkarpackiSport.pl lub ich części bez zgody Usługodawcy.
 33. Inne prawa i odpowiedzialności
 34. pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Usługobiorcy dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z niedostosowania się przez Usługobiorcę do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu oraz z przerw w funkcjonowaniu Strony, spowodowanych siłą wyższą.
 35. Odpowiedzialność PodkarpackiSport.pl w stosunku do Usługobiorcy jest ograniczona do wartości trzykrotności abonamentu miesięcznego. Wyłącza się odpowiedzialność PodkarpackiSport.pl z tytułu utraconych lub spodziewanych korzyści.
 36. pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących spowodować utrudnienia lub uniemożliwiać chwilowe korzystanie z Usługi.

 

§ VII.    Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej bok@podkarpackisport.pl. Wiadomość musi zostać wysłana przez Użytkownika z aktualnego adresu email, na który usługa jest zarejestrowana.
 2. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy zamieścić opis problemu, dane indentyfikacyjne użytkownika oraz dane kontaktowe służące udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 3. pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ VIII.   Rezygnacja z usługi, rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie jej trwania.
 2. Rozwiązanie Umowy na wniosek Usługobiorcy:
  1. następuje po przesłaniu przez Usługobiorcę na adres email bok@podkarpackisport.pl oświadczenia informującego o rezygnacji z usługi, zawierającego termin rezygnacji, nie wcześniejszy niż koniec trwającego okresu rozliczeniowego, zgodnego z ustaleniami Umowy oraz zgodnie ze wzorem formularza odstąpienia.
  2. nie powoduje zwrotu przez PodkarpackiSport.pl kosztów usługi poniesionych przez Usługobiorcę.
 3. Rozwiązanie Umowy skutkuje zakończeniem świadczenia Usługi utrzymania strony WWW przez PodkarpackiSport.pl i może nastąpić w jeden z dwóch poniższych sposobów:
  1. Sposób 1 – bez możliwości przeniesienia strony WWW na inne zasoby.
  2. Sposób 2 – z możliwością przeniesienia strony WWW na zasoby wskazane przez Usługobiorcę.
 4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3.a. (Sposób 1) polega na:
  1. odebraniu dostępu Usługobiorcy do Panelu Zarządzania.
  2. całkowitym wyłączeniu oraz usunięciu strony WWW.
 5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3.b. (Sposób 2) polega na:
  1. przeniesieniu i uruchomieniu strony WWW przez PodkarpackiSport.pl na zasobach wskazanych przez Usługobiorcę. Parametry wskazanych zasobów muszą umożliwiać uruchomienie strony na tych zasobach;
  2. w przypadku udzielenia rabatu Usługobiorcy przez PodkarpackiSport.pl, związanego z uruchomieniem Usługi, w kwocie ujętej w Umowie lub Promocji, Usługobiorca jest zobowiązany do wpłaty na konto wskazane przez PodkarpackiSport.pl  kwoty zgodnej z poniższą tabelą:

 

Czas trwania umowy od momentu podpisania do końca ostatniego okresu abonamentowego. Procent kwoty rabatu udzielonego Usługobiorcy
do 2 lat 100%
od 2 do 3 lat 75%
od 3 do 4 lat 50%
od 4 do 5 lat 25%
powyżej 5 lat 0%

 

 1. Rozwiązanie umowy na wniosek PodkarpackiSport.pl z wykluczeniem sytuacji łamania zapisów niniejszego regulaminu następuje na zasadach, o których mowa w ust 3.b. wraz z poniższymi zasadami:
  1. Opłaty poniesione z góry, z tytułu świadczenia usługi są zwracane przez PodkarpackiSport.pl na konto wskazane przez Usługobiorcę, proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca okresu rozliczeniowego.
  2. Usługobiorca jest zwolniony z opłaty wobec PodkrapackiSport.pl wynikającej z ust 5.b.
 2. Rozwiązanie umowy w sytuacji łamania zapisów niniejszego regulaminu przez Użytkownika następuje na zasadach, o których mowa oraz 3.a oraz nie powoduje zwrotu przez PodkarpackiSport.pl kosztów usługi poniesionych przez Usługobiorcę.

 

§ IX.           Pliki cookies

 1. Serwis ani Strony WWW nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu oraz Stron WWW i przeznaczone są do korzystania z Serwisu oraz ze Stron WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz Stron WWW pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Czudix Mateusz Czudec, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowiecka nr 11, lok. 49, 00-052 Warszawa, NIP: 5170049611 oraz kolejni ewentualni nabywcy Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu i Stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu oraz Stron WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu i Stron WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu i Stron WWW stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu i Stron WWW stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu i Stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu lub Stron WWW. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i Stron WWW.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i Stron WWW oraz wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z PodkrapackiSport.pl reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§ X. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając wniosek o utworzenie Strony z wykorzystaniem formularza Kontaktowego dostępnego na stronie uslugi.podkarpackisport.pl oraz wysłanie wypełnionego wniosku   na adres bok@podkarpackisport.pl, jak również  podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy na wykonanie usługi, Użytkownik przekazuje dane niezbędne do zawarcia Umowy na wykonanie usługi oraz oświadcza, że informacje podane przez niego  są zgodne z prawdą.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników we wniosku o utworzenie Strony z wykorzystaniem formularza Kontaktowego oraz w Umowie zawartej między PodkarpackiSport.pl a Usługobiorcą, jest firma Czudix Mateusz Czudec z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Mazowiecka nr 11, lok. 49, 00-052 Warszawa.
 3. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa, z możliwością ich przekazywania tylko zaufanym partnerom i kontrahentom w celach związanych z  prowadzeniem serwisu PodkarpackiSport.pl i serwisów usługowych, jak również w celu wykonania umowy i wystawienia faktury lub rachunku oraz w celach marketingowych i reklamowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.
 5. Usługodawca przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. zajmowane stanowisko służbowe (pełniona funkcja),
  3. miejsce pracy (pełnienia funkcji)
  4. adres jednostki organizacyjnej
  5. adres do korespondencji (jeśli inny niż w ppkt d),
  6. adres e-mail,
  7. nr telefonu kontaktowego,
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 7. W wykonaniu wymagań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) elementem zawieranej Umowy będą zapisy art. 31 dotyczące powierzenia danych osobowych, których Administratorem Danych jest Użytkownik (będą to np. dane osobowe w postaci wizerunku sportowców, kontaktujących się z Klubem kibiców poprzez www itp. ) do przetwarzania w ramach usługi serwisu realizowanej przez Usługodawcę.

 

§ XI.           Zmiany regulaminu

 1. pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, PodkarpackiSport.pl poinformuje o tym niezwłocznie Usługobiorcę zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e – mail (wysyłając wiadomość na aktualny adres Usługi) oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej uslugi.podkrapckisport.pl wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Usługobiorca może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez  pl,  rozwiązać Umowę świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII .
 4. Dalsze korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu oraz po upływie 14 dni od daty wysłania powiadomienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Usługobiorcę, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

 

§ XII.    Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między PodkarpackiSport.pl a Usługobiorcę, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby PodkarpackiSport.pl.
 3. Miejscem świadczenia Usługi jest Warszawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.